دوزینگ پمپ سلونوئیدی eOne MA اتاترون

پمپ تزریق سلونوئیدی اتاترون Etatron ایتالیا
سری eOne
حداکثر دبی 30 لیتر در ساعت (L/h)
حداکثر فشار 20 بار (bar)
تضمین کیفیت و اصالت کالا