دوزینگ پمپ سلونوئیدی PKX FT-A اتاترون

پمپ تزریق سلونوئیدی اتاترون Etatron ایتالیا
سری PKX
حداکثر دبی 10 لیتر در ساعت (L/h)
حداکثر فشار 6 بار (bar)
تضمین کیفیت و اصالت کالا