دوزینگ پمپ سلونوئیدی DLX MA/MB اتاترون

پمپ تزریق سلونوئیدی اتاترون Etatron
سری DLX
حداکثر دبی 20 لیتر در ساعت (L/h)
حداکثر فشار 20 بار (bar)
تضمین کیفیت و اصالت کالا