دوزینگ پمپ سلونوئیدی BT PH-RX-CL/M اتاترون

پمپ تزریق سلونوئیدی اتاترون Etatron
سری BT
حداکثر دبی 80 لیتر در ساعت (L/h)
حداکثر فشار 20 بار (bar)
تضمین کیفیت و اصالت کال